Form med sting 2005-2009

Ampiainen – Form med sting 2005−2009 Ampiainen pörrää 2005, den första nationella temadagen för arkitektur och design i Finland, gick ut på att professionella arkitekter och formgivare och studerande i branscherna åkte runt i grundskolor och gymnasier för att berätta om sitt arbete. För detta syfte producerade Form med sting läromedel som åskådliggör utformningsprocesserna inom arkitektur och design. Läromedlen utformades både med tanke på skolornas behov och för dem som besökte skolorna. Form med sting fick också en egen webbplats, www.ampiainen.fi, som innehåller förutom dessa läromedel även bland annat en nätutställning med elevarbeten. I september kunde alla hugade också bege sig ut på äventyr i det urbana rum som ligger mellan Designmuseet och Finlands arkitekturmuseum, Gården, i en värld av tredimensionella grundformer och skalvariationer. Temadagen Ampiainen asustaa 2006 organiserades så att lärarna genom praktiska utbildningsdagar som hölls på olika håll i Finland före den egentliga temadagen instruerades i hur de skulle fira dagen för arkitektur och design med sina elever. Form med sting samordnade och tillhandahöll ett undervisningspaket och ett utbildarpar för detta syfte, medan lokala samarbetspartner erbjöd lokaler och tog hand om informationen. Årets tema introducerades för lärarna genom effektiva, interaktiva, fantasieggande parföreläsningar. Workshopar anordnades där deltagarna fick studera boendet ur både människans och getingens perspektiv och fick tips för arkitektur- och designfostran i skolan. Ampiaisen väri…nää 2007 fortsatte på basis av goda erfarenheter och positiv respons med de verksamhetsmodeller som befunnits vara effektiva. Åter en gång producerade man läromedel, utbildade lärarna och sände yrkesutbildade människor till skolorna. Färgens betydelse i den byggda miljön och föremålsmiljön blev ett diskussionsämne bland lärarna på många olika orter. Projektet fick större nationell omfattning i och med att det första numret av tidningen Ampiainen utkom med temaartiklar, stimulerande läromedel, uppgifter och presentationer av aktuella projekt. Tidningen distribuerades till alla grundskolor, gymnasier och bildkonstskolor i Finland samt till professionella arkitekter och formgivare. Ampiainen REMIX 2008 medverkade i Europeiska året för interkulturell dialog. På våren genomfördes ett engagerande stadsplaneringsprojekt i Villmanstrand som fokuserade på interaktionen mellan barn och unga, formgivare och beslutsfattare. I september utlystes en designtävling för barn och unga: Alakko nää mua? Deltagarna skulle designa någonting som gör det enklare att lära känna andra människor. Barn och unga fick rösta på sin egen favorit bland drygt 300 tävlingsförslag som lades ut på webbplatsen. Dessutom bedömdes tävlingsförslagen av en jury som bestod av professionella arkitekter och formgivare. I oktober anordnade Form med sting i samarbete med arkitekturskolan Arkki för barn och unga ett megaevenemang, Framtidsbyggarna, där skolelever och professionella formgivare tillsammans byggde framtida föremål, rum, hus och städer. Som avslutning på hela evenemanget presenterades deras visioner i form av hattar på Hat Walk för en stor publik. Höjdpunkten på det fjärde verksamhetsåret blev en utställning som Designmuseet och Finlands arkitekturmuseum organiserade tillsammans och som presenterade resultaten av designtävlingen Alakko nää mua. Tidningen InnoAmpiainen 2009 uppmuntrade läsarna att i andan av Europeiska året för kreativitet och innovation ta lärdom av det förflutna, observera nuet med alla sinnen och visionera fördomsfritt om framtiden. I september planerade och organiserade Form med sting i samarbete med arkitekturskolan Arkki för barn och unga ett seminarium om arkitektur- och designfostran: Creating the future. Huvudföreläsningarna och inläggen under seminariet belyste olika perspektiv på kreativitet och hur vi upplever vår omgivning samt olika pedagogiska tillvägagångssätt och lyckade projekt. Dessutom anordnades workshopar som erbjöd ytterligare aspekter på praktisk arkitektur- och designfostran. Det internationella seminariet om arkitektur- och designfostran lockade drygt 100 deltagare från olika länder. I oktober lanserades den första landskapskolumnen på webbplatsen www.ampiainen.fi, där man kan läsa om hur Satakunta-länskonstnären Hanna Elos projekt om arkitekturfostran framskrider.